Dokumentai
Aktualūs dokumentai nuo 2020-09-01 d. Atnaujinta Dydis
Mokykla
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo. 2020-09-01 18:01:08 158.95 KB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto mokyklose. 2020-09-01 18:00:43 151.98 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-09 09:15:39 46 KB
Pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2020-09-23 14:35:43 143.46 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2020-2023 metams 2020-09-22 19:34:52 1.22 MB
Metiniai veiklos planai
Metinis veiklos planas 2019 metams 2020-02-25 18:02:46 90.48 KB
Metinis veiklos planas 2018-2019 m.m. 2020-02-25 18:02:46 378.26 KB
Metinis veiklos planas 2020 metams 2020-10-19 14:24:20 340.2 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Mokykla
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-12 d. sprendimas Nr. 1-423 "Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo" 2020-07-31 12:28:27 338.38 KB
Darželis
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas (atnaujintas) 2020-07-31 12:35:38 250.66 KB
Priėmimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas (atnaujintas) 2020-07-31 12:35:39 380.51 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Pradinis ugdymas
2020-2021 m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2020-09-09 09:09:44 297 KB
Pradinio ugdymo bendroji programa 2020-09-09 09:09:44 1.62 MB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka 2020-09-09 09:09:44 226 KB
Mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-09-09 09:09:44 89 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-09 09:15:39 46 KB
Visos dienos mokykla
VDM grupės darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-22 18:47:49 184.26 KB
VDM paslaugų teikimo sutartis 2020-09-22 18:51:45 33.5 KB
VDM prašymo forma 2020-09-22 18:52:32 34 KB
VDM 2020-2021m.m. dienotvarkės 2020-10-02 14:56:42 946.52 KB
Dokumentų formos
Lankomumo pateisinimo forma 2019-11-25 15:16:54 12.12 KB
Pradinio ugdymo sutartis (atnaujinta) 2020-06-26 15:41:21 135 KB
NMPP
NMPP ataskaita 2019 2020-02-10 18:56:41 1.37 MB
Priėmimas į pradines klases
Priėmimo į mokyklą komisija ir posėdžių grafikas 2020-06-01 09:28:26 206.57 KB
Priėmimo į pradines klases komisijos darbo tvarkos aprašas. (2020) 2020-06-01 09:33:41 280.86 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-12 d. sprendimas Nr. 1-423 "Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo" 2020-07-31 12:28:27 338.38 KB
Priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinio ugdymo programa 2019-11-24 09:04:51 1.57 MB
Priešmokyklinio ugdymo ankstinimo etapai 2019-11-24 15:21:18 133.65 KB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 2019-11-25 13:20:41 54.5 KB
Dokumentų formos
Priešmokyklinio ugdymo sutartis (atnaujinta) 2020-06-19 11:18:09 90 KB
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo programa 2019-11-24 01:24:21 1.43 MB
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 2019-11-23 16:56:21 184.75 KB
Fizinio lavinimo ir muzikos užsiėmimų tvarkaraštis nuo 2020-03-02 d. 2020-03-04 11:08:07 181.7 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių ugdytinių lankomumo tvarkos aprašas (nuo 2020-02-18d.) 2020-03-04 11:01:28 97.5 KB
Dokumentų formos
Ikimokyklinio ugdymo sutartis (atnaujinta) 2020-06-19 11:16:38 89.5 KB
Mokinių veiklos organizavimas
Poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams 2019-11-24 23:05:58 55.5 KB
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-23 22:34:41 74 KB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-24 10:56:38 115 KB
Prašymų formos
Prašymas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 2019-11-24 14:08:11 28 KB
Prašymas dėl ligos pateisinimo 2019-11-24 04:47:56 12.26 KB
Dėl ugdymo dienų pateisinimo nelaimė šeimoje atveju (darželis) 2019-11-25 01:03:03 12.36 KB
Dėl mokesčio perskaičiavimo 2019-11-24 03:01:41 12.23 KB
Dėl vasaros atostogų suteikimo 2020-03-04 11:13:25 25.5 KB
Pateisinimas dėl mokinių atostogų. 2020-03-04 11:16:33 26 KB
Pateisinimas dėl kitų priežasčių 2020-03-04 11:17:32 26.5 KB
Dėl mokesčio lengvatos taikymo (atnaujinta) 2020-07-02 09:51:16 30.5 KB
Dėl ugdymo modelio pakeitimo 2020-09-30 14:17:26 25 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbo tvarkos taisyklės 2019-12-05 17:58:41 453.5 KB
Direkcinių pasitarimų darbo reglamentas 2019-12-05 17:58:41 15.1 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-12-05 17:58:41 26.73 KB
Volungės darželio-mokyklos pedagogų ir kitų darbuotojų etikos kodeksas 2019-12-05 17:58:41 18.25 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 51 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 24.9 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 21.45 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 118.5 KB
Volungės darželio-mokyklos konsepcija "Mokykla be sienų" 2019-12-13 17:11:45 74.81 KB
Tėvų informavimo tvarkos aprašas 2020-01-12 14:37:07 44 KB
Nuostatai
Volungės darželio-mokyklos nuostatai 2019-11-25 18:50:04 11.41 MB
Valgiaraštis
Volungės darželio-mokyklos ugdytinių valgiaraštis (ikimokyklinis/priešmokyklinis/pradinis) 2019-12-18 20:17:13 129.52 KB
Valgiaraštis 2020-10-12/16d. 2020-10-07 09:21:05 382.5 KB
Valgiaraštis 2020-10-19/23d. 2020-10-14 09:11:14 376.06 KB
Mokinių maitinimas
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. 2019-11-23 17:01:19 486.07 KB
Rekomendacijos ikimokyklinių įstaigų valgiaraščių sudarymui. 2019-11-23 17:01:28 394.87 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2019-11-23 17:08:38 16.97 KB
Vaikų gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo veiklos aprašas 2019-11-23 21:24:41 73.5 KB
Kam mokykloje reikalinga Vaiko gerovės komisija ir kaip ji veikia? 2019-11-23 17:03:29 2.19 MB
Darbo užmokestis
Darbo apmokėjimo sistema 2020-02-12 10:01:35 245.5 KB
Aktualūs dokumentai COVID-19 pandemijos metu Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo nuo 2020-06-01 d. 2020-06-05 12:45:12 208.16 KB
Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo įstaigose nuo 2020-05-18 d. 2020-06-05 12:45:13 142.86 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-06-05 12:45:13 218.43 KB
Veiksmų nustačius COVID-19 įstaigoje planas 2020-06-05 12:45:13 349.63 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas (MOKYKLA) 2020-06-05 12:45:13 73.5 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas (DARŽELIS) 2020-06-05 12:45:13 58.5 KB
SAM ministro sprendimas dėl COVID-19 valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose 2020-06-05 12:45:13 150.74 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 2020-06-05 12:45:13 216.11 KB
REKOMENDACIJOS (2020-06-17 D.) 2020-06-19 10:53:37 21.49 KB
VESOC sprendimas (2020-06-16 d.) 2020-06-19 10:56:30 138.47 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos ataskaitos
Strateginio plano 2019-2023 metams stebėsena (2019 m.) 2020-10-12 12:27:57 464.33 KB
2019 metų veiklos plano įgyvendinimas. 2020-10-12 12:27:57 390.24 KB
2017-2018 m. m. veiklos plano įgyvendinimas. 2020-10-12 12:27:57 359.62 KB
Finansinės ataskaitos
Lėšų panaudojimo ataskaita už 2019 m. 2020-10-12 12:29:04 94.84 KB
Lėšų panaudojimo ataskaita už 2018 m. 2020-10-12 12:29:04 153.81 KB
2018 metų finansinė ataskaita 2020-10-12 12:29:04 314.28 KB
2017 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:04 314.4 KB
2016 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:04 290.96 KB
2015 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:05 268.8 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
ĮSAK „Dėl viešųjų pirkimų negaliojimo“. 2019-11-23 17:05:21 36.77 KB
ĮSAK „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo“. 2019-11-24 21:51:35 36.77 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. 2019-11-25 07:56:35 54.5 KB
Viešųjų pirkimų organizatoriaus darbo reglamentas. 2019-11-23 17:06:24 57 KB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Darbo skelbimas 2020-07-24 14:56:48 220.08 KB
Pamokų tvarkaraštis Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2020-09-23 14:35:43 143.46 KB
Sveikatos priežiūros specialistas pataria Atnaujinta Dydis
Gripas ir jo profilaktika 2020-01-07 11:25:24 623.72 KB
Mobilieji telefonai ir jų žala 2020-01-07 11:24:49 1.17 MB
Kada, kiek ir kaip valgome 2020-01-07 11:24:09 4.76 MB
Kaip apsisaugoti nuo peršalimo ligų 2020-01-07 11:23:10 595.83 KB