Dokumentai
Aktualūs dokumentai nuo 2020-09-01 d. Atnaujinta Dydis
Mokykla
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo. 2020-09-01 18:01:08 158.95 KB
Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto mokyklose. 2020-09-01 18:00:43 151.98 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-09 09:15:39 46 KB
Pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2020-09-23 14:35:43 143.46 KB
Dėl 2020-2021 mokslo metų pabaigos pradinio ugdymo programos mokiniams 2021-05-03 14:41:27 289.84 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2019-2023 metams 2020-10-22 11:56:53 625.56 KB
Metiniai veiklos planai
Metinis veiklos planas 2019 metams 2020-02-25 18:02:46 90.48 KB
Metinis veiklos planas 2018-2019 m.m. 2020-02-25 18:02:46 378.26 KB
Metinis veiklos planas 2020 metams 2020-10-19 14:24:20 340.2 KB
Metinis veiklos planas 2021 metams 2021-02-03 09:59:39 224.14 KB
Mėnesio veiklos planai
2020m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2020-11-08 18:04:02 164.37 KB
2020m. spalio mėn. veiklos planas 2020-11-08 18:05:07 170.46 KB
2020m. lapkričio mėn. veiklos planas 2020-11-23 13:31:38 158.62 KB
2020 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2020-12-01 15:36:20 192.12 KB
2021m. sausio mėn. veiklos planas 2021-01-06 11:28:47 163.06 KB
2021m. vasario mėn. veiklos planas 2021-02-02 09:41:26 161.31 KB
2021m. kovo mėn. veiklos planas 2021-03-05 13:19:20 150.29 KB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2021-04-07 09:16:10 162.65 KB
2021m. gegužės mėn. veiklos planas 2021-04-30 14:25:01 161.34 KB
2021m. birželio mėn. veiklos planas 2021-06-03 13:32:06 152 KB
Teisės aktai Atnaujinta Dydis
Mokykla
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-12 d. sprendimas Nr. 1-423 "Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo" 2020-07-31 12:28:27 338.38 KB
Darželis
Mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas (atnaujintas) 2020-07-31 12:35:38 250.66 KB
Priėmimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas (atnaujintas) 2020-07-31 12:35:39 380.51 KB
Ugdymas Atnaujinta Dydis
Pradinis ugdymas
2020-2021 m. pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2020-09-09 09:09:44 297 KB
Pradinio ugdymo bendroji programa 2020-09-09 09:09:44 1.62 MB
Mokinių pasiekimų vertinimo tvarka 2020-09-09 09:09:44 226 KB
Mokinių lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2020-09-09 09:09:44 89 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-09 09:15:39 46 KB
2021-2022 m. Pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2021-10-04 14:25:51 455.02 KB
Visos dienos mokykla
VDM grupės darbo organizavimo tvarkos aprašas 2020-09-22 18:47:49 184.26 KB
VDM paslaugų teikimo sutartis 2020-09-22 18:51:45 33.5 KB
VDM prašymo forma 2020-09-22 18:52:32 34 KB
VDM 2020-2021m.m. dienotvarkės 2020-10-02 14:56:42 946.52 KB
Dokumentų formos
Lankomumo pateisinimo forma 2019-11-25 15:16:54 12.12 KB
Pradinio ugdymo sutartis (atnaujinta) 2020-06-26 15:41:21 135 KB
NMPP
NMPP ataskaita 2019 2020-02-10 18:56:41 1.37 MB
Priėmimas į pradines klases
Priėmimo į mokyklą komisija ir posėdžių grafikas 2020-06-01 09:28:26 206.57 KB
Priėmimo į pradines klases komisijos darbo tvarkos aprašas. (2020) 2020-06-01 09:33:41 280.86 KB
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-02-12 d. sprendimas Nr. 1-423 "Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo" 2020-07-31 12:28:27 338.38 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2021-02-24 09:26:03 723.95 KB
Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas (2021m.) 2021-03-29 14:21:58 249.05 KB
Įsakymas dėl pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos sudarymo ir mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašo tvirtinimo 2021-03-29 14:24:22 305.34 KB
Įsakymas dėl pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos sudėties keitimo 2021-06-03 18:47:31 178.64 KB
Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr.1 2021-06-14 13:48:27 104.63 KB
Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 2 2021-06-15 14:23:11 92.31 KB
Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 3 2021-06-22 16:47:56 96.67 KB
Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 4 2021-06-29 14:32:15 126.48 KB
Pradinių klasių mokinių priėmimo komisijos posėdžio protokolas Nr. 5 2021-08-23 12:55:17 89.79 KB
Priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinio ugdymo programa 2019-11-24 09:04:51 1.57 MB
Priešmokyklinio ugdymo ankstinimo etapai 2019-11-24 15:21:18 133.65 KB
Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 2019-11-25 13:20:41 54.5 KB
Dokumentų formos
Priešmokyklinio ugdymo sutartis (atnaujinta) 2020-06-19 11:18:09 90 KB
Ikimokyklinis ugdymas
Ikimokyklinio ugdymo programa 2019-11-24 01:24:21 1.43 MB
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas 2019-11-23 16:56:21 184.75 KB
Fizinio lavinimo ir muzikos užsiėmimų tvarkaraštis nuo 2020-03-02 d. 2020-03-04 11:08:07 181.7 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių ugdytinių lankomumo tvarkos aprašas (nuo 2020-02-18d.) 2020-03-04 11:01:28 97.5 KB
Dokumentų formos
Ikimokyklinio ugdymo sutartis (atnaujinta) 2020-06-19 11:16:38 89.5 KB
Mokinių veiklos organizavimas
Poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams 2019-11-24 23:05:58 55.5 KB
Renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-23 22:34:41 74 KB
Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-11-24 10:56:38 115 KB
Prašymų formos
Prašymas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 2019-11-24 14:08:11 28 KB
Prašymas dėl ligos pateisinimo 2019-11-24 04:47:56 12.26 KB
Dėl ugdymo dienų pateisinimo nelaimė šeimoje atveju (darželis) 2019-11-25 01:03:03 12.36 KB
Dėl mokesčio perskaičiavimo 2019-11-24 03:01:41 12.23 KB
Dėl vasaros atostogų suteikimo 2020-03-04 11:13:25 25.5 KB
Pateisinimas dėl mokinių atostogų. 2020-03-04 11:16:33 26 KB
Pateisinimas dėl kitų priežasčių 2020-03-04 11:17:32 26.5 KB
Dėl mokesčio lengvatos taikymo (atnaujinta) 2020-07-02 09:51:16 30.5 KB
Dėl ugdymo modelio pakeitimo 2020-09-30 14:17:26 25 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbo tvarkos taisyklės 2019-12-05 17:58:41 453.5 KB
Direkcinių pasitarimų darbo reglamentas 2019-12-05 17:58:41 15.1 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-12-05 17:58:41 26.73 KB
Volungės darželio-mokyklos pedagogų ir kitų darbuotojų etikos kodeksas 2019-12-05 17:58:41 18.25 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 51 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 24.9 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 21.45 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 118.5 KB
Volungės darželio-mokyklos konsepcija "Mokykla be sienų" 2019-12-13 17:11:45 74.81 KB
Tėvų informavimo tvarkos aprašas 2020-01-12 14:37:07 44 KB
Volungės darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika 2021-01-28 11:53:28 230.92 KB
Volungės darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika (priedas) 2021-01-28 11:52:21 109.97 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2021-01-29 08:09:49 2 MB
Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-01-29 13:46:45 1.79 MB
Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2021-02-05 13:25:20 136.63 KB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi darželyje - mokykloje tvarkos aprašas 2021-02-08 09:14:30 119.31 KB
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas 2021-02-08 09:55:49 128.23 KB
Gautų dovanų tvarkos aprašas 2021-02-10 11:26:56 226.64 KB
Bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais ir jų informavimo tvarkos aprašas 2021-03-02 13:13:17 114.99 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos skatinimo tvarkos aprašas 2021-03-08 11:05:18 148.14 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje (2020 08 26 Nr. 1-613) 2021-08-14 10:16:09 195 KB
Nuostatai
Volungės darželio-mokyklos nuostatai 2019-11-25 18:50:04 11.41 MB
Valgiaraštis
Volungės darželio-mokyklos ugdytinių valgiaraštis (ikimokyklinis/priešmokyklinis/pradinis) 2019-12-18 20:17:13 129.52 KB
Valgiaraštis 2020-10-12/16d. 2020-10-07 09:21:05 382.5 KB
Valgiaraštis 2020-10-19/23d. 2020-10-14 09:11:14 376.06 KB
Valgiaraštis 2020-11-03/06d. 2020-10-28 10:50:05 377.27 KB
Valgiaraštis 2020-11-09/13 2020-11-04 13:54:46 376.01 KB
Valgiaraštis 2020-11-16/20 d. 2020-11-10 11:57:02 373.76 KB
Valgiaraštis 2020-11-23/27 2020-11-18 08:49:03 382.5 KB
Valgiaraštis 2020-11-30/2020-12-04 2020-11-25 08:43:47 375.97 KB
Valgiaraštis 2020-12-07/11 2020-12-02 11:28:47 373.79 KB
Valgiaraštis 2021-04-12/16 2021-04-06 08:45:49 374.83 KB
Valgiaraštis 2021-04-19/23 2021-04-14 10:43:45 382.29 KB
Valgiaraštis 2021-04-26/30 2021-04-20 14:39:20 376.06 KB
Valgiaraštis 2021-05-03/07 2021-04-27 14:46:56 374.42 KB
Valgiaraštis 2021-05-10/14 2021-05-05 12:15:09 382.33 KB
Valgiaraštis 2021-05-17/21 2021-05-12 12:32:45 376.46 KB
Valgiaraštis 2021-05-24/28 2021-05-18 13:58:05 374.39 KB
Valgiaraštis 2021-05-31/06-04 2021-05-26 13:42:36 382.32 KB
Valgiaraštis 2021-06-07/11 2021-06-02 12:24:38 376.49 KB
Valgiaraštis 2021-06-14/15 2021-06-09 14:56:36 358.28 KB
Valgiaraštis 2021-09-06/10 2021-08-31 12:34:27 368.52 KB
Valgiaraštis 2021-09-13/17 2021-09-07 15:02:23 368.71 KB
Valgiaraštis 2021-09-20/24 2021-09-14 13:19:21 374.17 KB
Valgiaraštis 2021-09-27/2021-10-01 2021-09-21 17:11:58 370.78 KB
Valgiaraštis 2021-10-04/08 2021-09-28 13:57:05 382 KB
Valgiaraštis 2021-10-11/15 2021-10-04 15:26:17 382.77 KB
Valgiaraštis 2021-10-18/22 2021-10-11 15:06:41 383.28 KB
Valgiaraštis 2021-10-25/29 2021-10-20 09:31:20 382.02 KB
Mokinių maitinimas
Rekomendacijos ikimokyklinių įstaigų valgiaraščių sudarymui. 2019-11-23 17:01:28 394.87 KB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (nuo sausio 15d.) 2021-08-14 10:12:32 177.8 KB
Patalpų nuomos sutartis maitinimo paslaugai teikti 2021-08-14 09:42:37 677.15 KB
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2021-08-14 09:57:21 343.51 KB
Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinių rekomendacijų 2021-08-14 10:00:27 676.18 KB
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo ogranizavimo (2021 01 01) 2021-08-14 10:11:57 777.41 KB
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo (2018 04 10 Nr. V-394) 2021-08-14 10:10:11 396.16 KB
Sausų davinių asortimentas 2021-08-24 13:55:23 1.72 MB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2019-11-23 17:08:38 16.97 KB
Vaikų gerovės komisija
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo veiklos aprašas 2019-11-23 21:24:41 73.5 KB
Kam mokykloje reikalinga Vaiko gerovės komisija ir kaip ji veikia? 2019-11-23 17:03:29 2.19 MB
Darbo užmokestis
Darbo apmokėjimo sistema 2021-09-21 13:25:44 252.67 KB
Aktualūs dokumentai COVID-19 pandemijos metu Atnaujinta Dydis
Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo nuo 2020-06-01 d. 2020-06-05 12:45:12 208.16 KB
Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo įstaigose nuo 2020-05-18 d. 2020-06-05 12:45:13 142.86 KB
Darbo karantino sąlygomis planas 2020-06-05 12:45:13 218.43 KB
Veiksmų nustačius COVID-19 įstaigoje planas 2020-06-05 12:45:13 349.63 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas (MOKYKLA) 2020-06-05 12:45:13 73.5 KB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas (DARŽELIS) 2020-06-05 12:45:13 58.5 KB
SAM ministro sprendimas dėl COVID-19 valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose 2020-06-05 12:45:13 150.74 KB
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl pavedimo Vilniaus miesto ugdymo įstaigoms 2020-06-05 12:45:13 216.11 KB
REKOMENDACIJOS (2020-06-17 D.) 2020-06-19 10:53:37 21.49 KB
VESOC sprendimas (2020-06-16 d.) 2020-06-19 10:56:30 138.47 KB
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų. 2020-11-08 17:30:48 143.58 KB
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020-11-08 17:31:34 145.29 KB
Vaikų ugdymo namuose infografikas 2020-11-13 13:22:10 232.93 KB
Informacija tėvams/globėjams dėl COVID-19 ligos 2020-11-17 09:08:01 1.22 MB
LR Vyriausybės nutarimas 2020-12-09 17:56:19 280.01 KB
Ugdymo sąlygos nuo gruodžio 16d. iki sausio 31d. 2020-12-16 13:14:57 884.11 KB
Švietimo bendruomenei 2020-12-16 16:34:23 372.48 KB
Kaip atpažinti problemas ir suteikti pagalbą mokiniams, patiriantiems nuotolinio mokymo sunkumų? 2021-01-21 16:51:20 927.32 KB
„Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ rekomendacijos tėvams ir mokiniams 2021-01-21 17:08:03 658.38 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą 2021-10-18 13:39:29 448.13 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą 2021-10-18 13:40:43 473.2 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju ugdymo įstaigoje turėjo vaikas, besimokantis pagal pradinio, vidurinio ar pagrindinio ugdymo programą 2021-10-18 13:41:31 476.33 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo vakcinuotas arba persirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas 2021-10-18 13:43:50 506.56 KB
Kaip elgtis, jei sąlytį su COVID-19 sergančiuoju turėjo nevakcinuotas arba nepersirgęs ugdymo įstaigos darbuotojas 2021-10-18 13:45:16 506.09 KB
Kontaktas su užsikrėtusiuoju COVID-19 ugdymo įstaigoje algoritmas 2021-10-18 13:47:13 729.11 KB
Ataskaitos Atnaujinta Dydis
Veiklos ataskaitos
Strateginio plano 2019-2023 metams stebėsena (2019 m.) 2020-10-12 12:27:57 464.33 KB
2019 metų veiklos plano įgyvendinimas. 2020-10-12 12:27:57 390.24 KB
2017-2018 m. m. veiklos plano įgyvendinimas. 2020-10-12 12:27:57 359.62 KB
2020 metų veiklos ataskaita 2021-01-27 12:18:19 210.38 KB
2020 metų įsivertinimo ataskaita 2021-01-29 11:58:27 98.36 KB
Finansinės ataskaitos
Lėšų panaudojimo ataskaita už 2019 m. 2020-10-12 12:29:04 94.84 KB
Lėšų panaudojimo ataskaita už 2018 m. 2020-10-12 12:29:04 153.81 KB
2018 metų finansinė ataskaita 2020-10-12 12:29:04 314.28 KB
2017 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:04 314.4 KB
2016 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:04 290.96 KB
2015 metų finansinės ataskaitos 2020-10-12 12:29:05 268.8 KB
2020 metų finansinės ataskaitos 2021-01-25 16:58:22 147.52 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
ĮSAK „Dėl viešųjų pirkimų negaliojimo“. 2019-11-23 17:05:21 36.77 KB
ĮSAK „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo“. 2019-11-24 21:51:35 36.77 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. 2019-11-25 07:56:35 54.5 KB
Viešųjų pirkimų organizatoriaus darbo reglamentas. 2019-11-23 17:06:24 57 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2021-08-12 09:11:22 251.92 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (atnaujinta) 2021-08-12 09:21:12 1.29 MB
Maitinimo paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo sutartis 2021-08-14 09:54:36 1.11 MB
Laisvos darbo vietos Atnaujinta Dydis
Darbo skelbimas 2020-07-24 14:56:48 220.08 KB
Pamokų tvarkaraštis Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2020-2021 m.m. 2020-09-23 14:35:43 143.46 KB
Sveikatos priežiūros specialistas pataria Atnaujinta Dydis
Gripas ir jo profilaktika 2020-01-07 11:25:24 623.72 KB
Mobilieji telefonai ir jų žala 2020-01-07 11:24:49 1.17 MB
Kada, kiek ir kaip valgome 2020-01-07 11:24:09 4.76 MB
Kaip apsisaugoti nuo peršalimo ligų 2020-01-07 11:23:10 595.83 KB