Tvarkos

Dokumentai.

Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbo tvarkos taisyklės 2019-12-05 17:58:41 453.5 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-12-05 17:58:41 26.73 KB
Volungės darželio-mokyklos pedagogų ir kitų darbuotojų etikos kodeksas 2019-12-05 17:58:41 18.25 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 51 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 21.45 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2019-12-05 17:58:41 118.5 KB
Volungės darželio-mokyklos konsepcija "Mokykla be sienų" 2019-12-13 17:11:45 74.81 KB
Volungės darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika 2021-01-28 11:53:28 230.92 KB
Volungės darželio-mokyklos vidaus kontrolės politika (priedas) 2021-01-28 11:52:21 109.97 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2021-01-29 08:09:49 2 MB
Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2021-01-29 13:46:45 1.79 MB
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi darželyje - mokykloje tvarkos aprašas 2021-02-08 09:14:30 119.31 KB
Gautų dovanų tvarkos aprašas 2021-02-10 11:26:56 226.64 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos skatinimo tvarkos aprašas 2021-03-08 11:05:18 148.14 KB
Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje (2020 08 26 Nr. 1-613) 2021-08-14 10:16:09 195 KB
Savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-04 18:27:44 254.69 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022-11-23 13:12:40 138.95 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos bendruomenės informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas 2022-12-28 13:30:45 155.27 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos elektroninio dienyno "Mūsų darželis" tvarkos aprašas 2022-12-28 13:33:18 174.55 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos inventorizacijos taisyklės 2023-01-04 09:21:26 198.78 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2023-03-22 14:25:12 90.83 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-03-07 09:17:35 1.07 MB
Rekomendacijos dėl krizių valdymo Vilniaus miesto ugdymo įstaigose 2023-02-27 10:56:42 170.56 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos vadovo krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-08-25 12:00:03 129.12 KB
Krizės valdymo algoritmas mokykloje 2023-02-27 10:57:27 450.29 KB
Krizių valdymas mokykloje (metodinė medžiaga) 2023-02-27 10:59:21 602.73 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2023m. 2023-05-11 10:06:12 126.79 KB
Volungės darželio - mokyklos krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-09-20 14:00:58 95.95 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos spec. pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-11-08 14:09:13 97.1 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarkos aprašas 2023-11-08 14:10:27 99.18 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos naudojimo(si) mobiliaisiais telefonais ir kitais mobiliaisiais įrenginiais taisyklės 2023-10-09 15:29:51 116.49 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-11-08 14:11:22 120.48 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos švietimo pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2023-11-08 14:12:12 257.87 KB
Pradinio ugdymo mokytojų dienynų, neformaliojo ugdymo bei namų mokymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-11-13 09:20:58 262.35 KB
Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-11-08 14:13:06 138.39 KB
Mokinių turizmo ir trumpalaikių ugdymo vietų keitimo už mokyklos ribų renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-11-13 09:24:41 181.7 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas 2023-11-13 09:28:12 122.68 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-09-28 13:05:07 228.89 KB
Nuostatai
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos nuostatai 2022-05-24 12:23:04 5.11 MB
Volungės darželio - mokyklos Tarybos nuostatai 2022-09-28 09:43:53 124.92 KB
Valgiaraštis
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos ugdytinių valgiaraštis (4-7 metų amžiaus gr.) 2023-09-11 14:07:06 3.13 MB
Valgiaraštis 2023-10-16/20 2023-10-10 10:54:28 369.3 KB
Vilniaus Volungės darželio - mokyklos ugdytinių valgiaraštis (6-11 metų amžiaus gr.) 2023-09-11 14:08:20 3.54 MB
Valgiaraštis 2023-10-23/27 2023-10-10 10:55:27 369.12 KB
Valgiaraštis 2023-09-25/29 2023-09-20 09:35:20 369.21 KB
Valgiaraštis 2023-10-02/06 2023-09-20 09:36:14 369.17 KB
Valgiaraštis 2023-11-06/10 2023-10-26 10:03:01 369.34 KB
Valgiaraštis 2023-10-09/13 2023-09-20 09:38:23 366.22 KB
Valgiaraštis 2023-11-13/17 2023-10-26 10:04:02 369.07 KB
Valgiaraštis 2023-11-20/24 2023-10-26 10:05:30 366.52 KB
Vilniaus Volungės darželio-mokyklos ugdytinių valgiaraštis (1-3 metų amžiaus gr.) 2023-09-25 12:59:56 3.1 MB
Valgiaraštis 2023-11-27/2023-12-01 2023-11-21 09:36:15 369.86 KB
Valgiaraštis 2023-12-04/08 2023-11-21 09:38:30 369.69 KB
Valgiaraštis 2023-12-11/15 2023-11-21 09:39:11 367.04 KB
Mokinių maitinimas
Rekomendacijos ikimokyklinių įstaigų valgiaraščių sudarymui. 2019-11-23 17:01:28 394.87 KB
Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašas 2021-08-14 09:57:21 343.51 KB
Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinių rekomendacijų 2021-08-14 10:00:27 676.18 KB
LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl vaikų maitinimo ogranizavimo (2021 01 01) 2021-08-14 10:11:57 777.41 KB
Sausų davinių asortimentas 2021-08-24 13:55:23 1.72 MB
Maitinimo organizavimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 2021-11-10 17:55:14 122.46 KB
Valgyklos patalpų nuomos sutartis 2022-09-28 13:24:00 1.45 MB
Maitinimo paslaugų sutartis 2022-09-28 13:24:48 2.44 MB
Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose nustatymo 2022-05-24 12:29:00 195.16 KB
Dėl mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos mokinio maitinimo normos nustatymo 2022-09-28 13:27:03 141.31 KB
Dėl mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo pakeitimo 2022-12-23 10:32:13 336.72 KB
Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje/priešmokyklinėje grupėje 2022-09-28 13:26:07 260.73 KB
Korupcijos prevencija
Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla 2019-11-23 17:08:38 16.97 KB
Vaiko gerovės komisija
Kam mokykloje reikalinga Vaiko gerovės komisija ir kaip ji veikia? 2019-11-23 17:03:29 2.19 MB
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-09-29 08:28:02 122.7 KB
Darbo užmokestis
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023m. II ketv. 2023-07-14 10:57:50 89.18 KB
Darbo apmokėjimo sistema (atnaujinta nuo 2022-01-01) 2022-02-02 16:00:00 366.83 KB
Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2023m. III ketv. 2023-10-12 15:03:14 89.15 KB

 

Atnaujinta: 2023-11-27