Vaiko gerovės komisija

  • Paskelbta: 2019-02-08
  • Kategorija: Renginiai
Kviečiame susipažinti su Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarka Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai. Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje. Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės mokytoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.  Vaiko gerovės komisija darželyje-mokykloje Mokymosi sėkmė - rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje-darželyje kūrimu; rūpinasi mokinių mokymosi sėkme; nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas. Pagalba – padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių santykių problemas, siūlo pedagogams būdus šiems santykiams gerinti; analizuoja vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą; atsitikus netikėtai skaudžiam įvykiui, teikia psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams. Bendradarbiavimas – organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą; vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius, teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas. Vaiko gerovės komisija dirba kaip komanda ir naudojasi šiais principais: Išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus; Priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes; Priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams; Pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksmai. Informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmens, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu; Bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis ( švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. (Vaiko gerovės komisijos sudėtį ir komisijos veiklos organizavimo tvarkos aprašą skaitykite skyrelyje: Veikla – veiklos sritys)
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis