ĮSTAIGOS TARYBA

  • Paskelbta: 2018-12-12
  • Kategorija: Renginiai
    Sveikiname naują išrinktą Volungės darželio – mokyklos tarybą 2018 m. gruodžio 12 d. klasių/grupių mokinių tėvų komitetų susirinkime išrinkti Volungės darželio-mokyklos naujos kadencijos 2018-2020 metų tarybos nariai:

Asta Sabiun - Darželio grupių atstovė;

Rokas Urbonas - Mokinių tėvų atstovas;

Donata Salling - Mokinių tėvų atstovė;

Donalda Piurko - Mokinių tėvų atstovė;

Laurynas Speičys - Darželio grupių atstovas;

Gintarė Jodelė - Darželio grupių atstovė;

Grita Rakauskaitė - Mokytojų atstovas;

Adas Papartis - Mokytojų atstovas;

Monika Seibutytė - Auklėtojų atstovas;

Lilijana Bogužienė - Mokytojų atstovas;

Laima Pavalkiūtė - Auklėtojų atstovas.

Jau pirmajame susirinkime tėvų komiteto atstovai išsakė savo lūkesčius ir teikė idėjas mokyklos-darželio veiklos ir ugdymo proceso tobulinimui: kurti gerą emocinę aplinką, smagiai mokytis ir augti, daugiau būrelių, daugiau išvykų į teatrą ar pan., bendradarbiavimo ir daugiau informacijos tėvams, kūrybiškų pamokų, pokyčių, pritraukti daugiau pedagogų, mokykla be patyčių, pastato fasado remontas ir kt.

Kviečiu visus mokyklos-darželio bendruomenės narius teikti bei svarstyti, padėti įgyvendinti visus klausimus per Jūsų išrinktus atstovus.

Tarybos posėdžių darbo grafiką numatoma skelbti 2019 metų sausio mėn. 

Įvykusių Tarybos posėdžių protokolai bus skelbiami  www.volunges.lt

Sveikiname naują „Volungės“ darželio-mokyklos tarybą ir linkime iniciatyvumo, atviro dialogo bei malonaus ir kūrybingo darbo.

 Laikinai vykdanti direktorės pareigas

Edita Kaniavaitė Darželio-mokyklos Tarybos narių atsakomybė, veikla apibrėžta LR Švietimo įstatyme 2011-03-17 bei darželio-mokyklos nuostatuose: 37 straipsnis. Švietimo kokybė. Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka mokyklos taryba. Ji analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo. 54 straipsnis. Švietimo planavimas. Mokykla rengia strateginį planą. Mokyklos tarybos, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgalioto asmens  (savivaldybės mokyklos-biudžetinės įstaigos) pritarimu mokyklos-darželio strateginį planą tvirtina mokyklos-darželio vadovas. Mokykla-darželis rengia metinį veiklos planą. Mokyklos-darželio tarybos pritarimu mokyklos-darželio veiklos planą tvirtina mokyklos vadovas. 60 straipsnis. Mokyklos savivalda. Mokyklos-darželio savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams. Mokykloje gali veikti ir kitos mokyklos savivaldos institucijos (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų). Mokyklos taryba vertina mokyklos vadovo veiklą. Mokyklos tarybos pirmininku negali būti mokyklos direktorius.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis