Brandumo mokyklai įvertinimas

  • Paskelbta: 2015-04-08
  • Kategorija: Renginiai
Vaikams, norintiems pradėti lankyti pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 7 m., arba norintiems pradėti lankyti priešmokyklinę grupę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 6 m., turi būti atliktas brandos įvertinimas. Tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 patvirtintas „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“ nustato vaiko brandumo įvertinimo atvejus, brandumo įvertinimo procedūras, įvertinimo rezultatų panaudojimą. Brandumo įvertinimo tvarka Vaikai dėl priešmokyklinės ir mokyklinės brandos vertinami nuo gegužės 1 iki rugpjūčio 31 dienos. Būtina iš anksto užsiregistruoti. Registracijos pradžia nuo balandžio 15 d. Atvykstant brandos įvertinimui, reikia turėti vaiko gimimo liudijimo kopiją. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) raštu pateiktu prašymu. Vaiko brandumo įvertinimą atlieka pedagoginių psichologinių tarnybų, mokyklų psichologai. Pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą – rekomendaciją tėvams (globėjams) dėl vaiko brandumo. Išvada- rekomendacija pateikiama ugdymo įstaigai. Sprendimus dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ir pradinio, adaptuoto pradinio, pradinio specialiojo ugdymo programas priima tėvai (globėjai), atsižvelgdami į Vaiko brandumo įvertinimo išvadą - rekomendaciją ir vaiko sveikatos būklę. Brandumo įvertinimo rodikliai Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas remiantis brandumo mokyklai rodikliais, patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 1996 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1156. Šie rodikliai yra: socialinis-emocinis brandumas: savęs suvokimas ir savigarba, elementari savikontrolė, susivaldymas, gebėjimas gyventi greta kitų (bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė); intelektinė branda: aktyvus domėjimasis pasauliu, jautrumas vaizdams, garsams, žodžiams (jutimų ir suvokimo brandumas), geri darbinės atminties įgūdžiai, probleminio mąstymo pradmenys, išlavėjusi kalba, gebėjimas įsivaizduoti, bandymas kurti; nuostata ir pasirengimas tapti mokiniu: nusiteikimas eiti į mokyklą, domėjimasis knygomis, pasirengimas rašymui, elementarūs matematiniai vaizdiniai. Vilniaus psichologinė pedagoginė tarnyba
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis