Informacija dėl mokesčio už vaiko išlaikymą

  • Paskelbė : Julija Nugarė
  • Paskelbta: 2022-08-24
  • Kategorija: Pranešimas

TEIKIAME INFORMACIJĄ DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO

2. Nustatyta  vienos dienos vaiko maitinimo normos:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur;

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur;

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietūs – nemokama, pavakariams – 1,16 Eur;

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur;

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur;

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10  Eur.

3. Nustatyti 1 Eur mokestį visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestį socialinę pašalpą gaunančioms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui, kai vaikas lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.

III. mokesčio lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių dokumentų pateikimas

10. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus. Dokumentai pateikiami vieną kartą, išskyrus atvejus, kai pasikeitė aplinkybės; 

10.2. toje pačioje šeimoje auga (globojami, rūpinami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;

10.3. vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

10.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

10.5. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija, tėvams pateikus ligą patvirtinančius dokumentus;

10.6. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);

11.2. vaikas nelanko įstaigos dėl:

11.2.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba du vaikus iki 12 metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį;

11.2.2. ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis;

11.2.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;

11.2.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

11.2.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, taip pat darbo nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;

11.2.6. mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;

11.2.7. vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka;

11.2.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;

11.2.9. įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;

11.2.10 priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);

11.2.11. kitų priežasčių, informavus pirmą nelankymo dieną įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir tėvams (globėjams) per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.

12. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, ir pakartotinai teikiami kiekvienų metų rugsėjo pirmą darbo dieną, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.

13. Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą,  nuo kito mėnesio pirmos dienos. Apie trūkstamus dokumentus ir jų pateikimo terminą įstaigos vadovas tėvus (globėjus) raštu informuoja per 3 darbo dienas. už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialinę pašalpą gaunančias šeimas.

14. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgesnį kaip 3 mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku neinformavus ar negalint patikrinti informacijos apie Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio.

15. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, su kuriuo kitą dieną supažindinamas apskaitą tvarkantis asmuo ar įstaiga, jei apskaita perduota tvarkyti kitai įstaigai. Įstaigos vadovas tėvus (globėjus) apie pritaikytą lengvatą raštu informuoja per 3 darbo dienas.

16. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, tėvai (globėjai) įspėjami raštu ir įpareigojami perskaičiuotus mokesčius sumokėti per vieną mėnesį.

17. Netekę teisės į lengvatą, apie tai tėvai (globėjai) per 3 darbo dienas raštu praneša įstaigos direktoriui.

18. Tėvai (globėjai) gali gauti tik vieną lengvatą, iki yra teisė ją gauti.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą darželiuose mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos. Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam vaikui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei įstaigos pateiktą apskaitos dokumentą.

23. Įmokos ir skolos už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą apskaitomos ir privalomai įstaigos vadovo išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________________

Visą tvarkos aprašą rasite čia:

 

 

 

 

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Naujienos
  • Valgiaraštis